Statut

Statut Punktu Przedszkolnego Titum

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 161 poz. 1080 z późn zm.).

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Nazwa placówki: Punkt Przedszkolny Titum

 1. Siedziba Punktu Przedszkolnego znajduje się w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 35.
 2. Punkt Przedszkolny obejmuje swoją opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.
 3. Statut Punktu Przedszkolnego jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
 4. Punktu Przedszkolnego używa kolorowego znaku graficznego:

§2

 1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 48a, 35-311 Rzeszów.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§3

 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i przepisów dotyczących szkolnictwa specjalnego, a w szczególności przez:
  1) Zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  2) Zapewnienie dzieciom korzystnych warunków przezwyciężania trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia i wychowania;
  3) Usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
  4) Korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;
  5) Kompensowanie braków rozwoju.

§4

 1. Cele i zadania, o których mowa w § 3 są realizowane przez:
  1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej, w szczególności przez:
  a) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
  b) Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,
  c) Zapewnia w miarę możliwości i kompetencji wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych, zapobiega ich rozwojowi prowadząc odpowiednie oddziaływania terapeutyczne.
  2. Umożliwianie rozwoju zainteresowań i realizowanie indywidualnych programów,
  3. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, przygotowaniu go do nauki w szkole i niezależnego funkcjonowania.

§5

 1. Punkt Przedszkolny realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

§6

 1. Punkt Przedszkolny realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) wychowanków, z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Titum” w Rzeszowie i innymi poradniami specjalistycznymi.

§7

 1. W punkcie przedszkolnym nie prowadzi się badań lekarskich, ani stomatologicznych. Badania te należą do obowiązków rodziców.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§8

 1. Organami Punktu Przedszkolnego Titum są:
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”,
 • Dyrektor.

§9

 1. Do kompetencji Stowarzyszenia należy:

a) Podjęcie decyzji o likwidacji Punktu Przedszkolnego Titum,
b) Opracowanie oraz dokonywanie zmian w Statucie,
c) Powoływanie i odwoływanie Dyrektora

§10

 1. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny jest zobowiązany i uprawniony do:
  a) Realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty.
  b) Nadzoru pedagogicznego – w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, w zakresie:
 • Organizacja procesu edukacyjnego,
 • Planowania i dokumentowania pracy edukacyjnej i zajęć dodatkowych,
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej,
 • Wyboru programu wychowania przedszkolnego,

c) Uzupełnianie dokumentacji przedszkolnej,
d) Reprezentowanie punktu przedszkolnego na zewnątrz,
e) Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w punkcie przedszkolnym,
f) Współpraca z rodzicami dzieci,
g) Decydowania o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych.

§11

 1. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli, terapeutów (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, etc.) oraz pomoce-nauczycieli.
 2. Nauczyciele, terapeuci, pomoce-nauczycieli mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 3. Dopuszcza się również możliwość pracy stażystów (psychologów, pedagogów, studentów ww. kierunków) i wolontariuszy (po wcześniejszym przygotowaniu merytorycznym tychże osób).
 4. Nauczyciele w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie) pedagogiczne minimum na poziomie studiów licencjackich.
 5. Terapeuci w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie) psychologiczne lub pedagogiczne minimum na poziomie studiów magisterskich.
 6. Pomoce -nauczycieli w punkcie przedszkolnym nie muszą posiadać przygotowania (wykształcenia) pedagogicznego i/lub psychologicznego.
 7. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają umowy zawarte z personelem punktu przedszkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy.

§12

 1. Do zadań nauczyciela należy:
  a) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego,
  b) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności,
  c) Realizacja programów edukacyjnych (z uwzględnieniem możliwości psychoedukacyjnych dzieci),
  d) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczna, terapeutyczną, zdrowotną lub inną,
  e) Prowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej danej grupy przedszkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  f) Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje pedagogiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka,
  g) Przygotowanie sali do zajęć tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku,
  h) Dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci.

§13

 1. Do zadań psychologa/pedagoga/logopedy/rehabilitanta -terapeuty należy:
  a) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego,
  b) Tworzenie kompleksowych indywidualnych programów terapeutycznych,
  c) Realizacja programów terapeutycznych,
  d) Prowadzenie i odpowiedzialność za realizacje pracy terapeutycznej,
  e) Współpraca z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc dzieciom,
  g) Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego
  h) Przygotowanie sali do zajęć tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku.

§14

 1. Do zadań pomocy -nauczyciela należy:
  a) przygotowywanie i podawanie posiłków dla dzieci,
  b) sprzątanie po dzieciach oraz dbanie o porządek na terenie całego punktu przedszkolnego,
  c) doraźna pomoc w opiece nad dziećmi oraz odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego,
  d) doraźna pomoc w drobnych pracach remontowych,
  e) dbanie o środki czystości w punkcie przedszkolnym,
  f) pomoc nauczycielom w trakcie zajęć dla dzieci,
 2. Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają zakresy czynności znajdujące się w teczkach akt osobowych.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§15

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych w punkcie przedszkolnym, a w szczególności czas trwania indywidualnych zajęć terapeutycznych (psychologicznych, logopedycznych, sensorycznych, etc.) powinien być dostosowany (indywidualnie) do aktualnych możliwości rozwojowych danego dziecka.

§16

 1. Rok szkolny w Punkcie Przedszkolnym Titum rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Punkt Przedszkolny Titum działa od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7.30 – 16.30. Istnieje możliwość zmiany czasu pracy punktu w zależności od potrzeb, w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.
 3. Punkt Przedszkolny Titum czynny jest przez cały rok z wyjątkiem przerwy w okresie wakacyjnym trwającej dwa/trzy tygodnie. Punkt Przedszkolny Titum będzie również nieczynny dnia 2-go maja każdego roku.
 4. Organ prowadzący może ustalić opłaty (czesne) za pobyt dziecka w przedszkolu.

§17

 1. Punkt przedszkolny zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu przedszkolnego (wyjścia oraz wycieczki).
 2. W trakcie trwania spacerów nadzór nad dziećmi sprawuje minimum dwóch opiekunów.
 3. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.
 4. Punkt przedszkolny nie zapewnia dzieciom codziennych zajęć na świeżym powietrzu

§18

 1. W przypadku nieobecności nauczycieli sprawujących opiekę nad grupą, dyrektor punktu przedszkolnego powierza grupę wybranemu nauczycielowi .
 2. Nauczyciele i terapeuci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć terapeutycznych i/lub zajęć dodatkowych odpowiedzialni są specjaliści prowadzący te zajęcia.

§19

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę dorosłą, zapewniająca pełne bezpieczeństwo dziecku

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest grupa, obejmująca dzieci w zbliżonym   wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, a także stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 lat do roku, w którym ukończą 9 lat.
 3. Liczba dzieci w grupie wynosi od 4 do 6
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w grupie może być niższa lub wyższa od liczby określonej w ust. 3.

§21

 1. Dzieci mają prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) życzliwego oraz podmiotowego traktowania w całym ich procesie wychowawczo dydaktycznym.
 2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich. Leki można podawać tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców w formie oświadczenia.
 3. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dzieci do ubezpieczeni od NNW.

§22

 1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku gdy:
  a) swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu przedszkolnego,
  b) nastąpi brak współpracy rodziców z personelem dydaktycznym i/lub personelem terapeutycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji, wychowania oraz terapii dziecka,
  c) rodzice nie przestrzegają zasad współpracy określonych w statucie lub Umowie z punktem przedszkolnym.
 2. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje Dyrektor punktu przedszkolnego.
 3. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków zostaje przedstawiona rodzicom w formie pisemnej.
 4. Od powyższej decyzji nie przysługuje rodzicom żadne odwołanie.

§23

 1. Zasady przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego:
  a) Kwalifikacje dzieci do punktu przedszkolnego odbywają się przez cały rok w ramach wolnych miejsc,
  b) Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną,
  c) Złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka dokumentów rekrutacyjnych

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§24

 1. Punkt przedszkolny uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:
  a) dotacji budżetu Gminy wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  b) wpłat czesnego ze strony rodziców określonych w Umowie indywidualnie dla każdego z rodziców.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Punkt przedszkolny prowadzi oraz przechowuje stosowną dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Statut w powyższym brzmieniu wchodzi wżycie z dniem: 1 września 2020 roku .

 

Skip to content