ZAKOŃCZONE PROJEKTY

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM realizowało projekt „Przedszkole specjalne Titum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt pozwolił zwiększyć o 10 miejsc wychowania przedszkolnego 5 dzieci ze spektrum autyzmu oraz 5 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, dając im szansę na indywidualne podejście oraz indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Dzięki realizacji projektu powstało miejsce dla dzieci, których potrzeby edukacyjne i rozwojowe są inne niż rówieśników. Odpowiednie podejście zapewniło dzieciom możliwość rozwoju, przełamania własnych barier, niezbędne w tym celu było również wypełnienie zaplecza dzieciom, czyli zapewnienie wyposażenia sal, zakupienie pomocy edukacyjnych tradycyjnych i multimedialnych, programów terapeutycznych, zabawek oraz powierzenie opieki nad dziećmi wykwalifikowanemu personelowi. W wyrównaniu szans rozwojowych oraz przełamaniu własnych barier przyjętym dzieciom pomogła realizowana rehabilitacja, terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa oraz grupowe zajęcia dogoterapii, muzykoterapia oraz trening umiejętności społecznych.

Uczestnicy projektu:

Oferta była kierowana do dzieci posiadających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego na terenie gminy miasta Rzeszów w wieku przedszkolnym. Naszym zadaniem było indywidualne podejście do dzieci, kompleksowa rehabilitacja ruchowa dzieci objętych programem, który był skierowany do 5 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz 5 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Podjęte działania miały na celu polepszenie szans rozwojowych dzieci, zdobycie wiedzy i umiejętności a także sprawności fizycznej.

 

 

     

Skip to content